YFU Norges samarbeid

Målet til YFU er å bidra til positiv global endring. Vi mener at gjennom interkulturell utveksling kan vi oppnå større forståelse for mennesker i andre kulturer. Gjennom våre samarbeid ser og gir vi et økt fokus på å kunne oppnå våre mål.

Cropped n new

YFU & Norges Fredsråd

YFU Norge er medlem i Norges Fredsråd. Som sam­ar­beids­or­gan og paraplyorganisasjon for norske fredsorganisasjoner job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer.

YFU oppnår med sitt medlemskap i Norges Fredsråd økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Norges Fredsråd gir også våre frivillige mulighet til å delta i en rekke praktikantordninger som blant annet FN-observatør.

Les mer om Norges Fredsråd.

Cropped work

YFU & LNU

YFU Norge er medlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU er en paraplyorganisasjon og et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. YFU støtter og jobber daglig med sin virksomhet opp mot LNU sin politikk om å jobbe for unges rett og mulighet til å bli hørt lokalt, nasjonalt og globalt.

YFU benytter og bruker LNU som en ressurs gjennom tilbydde kurs til frivillige og øvrig organisatorisk støtte. YFU er også representert på LNU sin portal for unge talspersoner

Les mer om LNU.

Vil dere samarbeide med oss?

YFU ser alltid etter nye muligheter for samarbeid med andre. Vi ønsker å jobbe opp mot vårt mål, samt bidra til at våre frivillige får et større tilbud. Ønsker du et samarbeid med oss?

Kontakt oss